JÁTÉKSZABÁLYZAT

A „Házról Házra feliratkozók nyereményjátéka” elnevezésű
promóciós nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1.A nyereményjáték szervezője
A „Házról Házra feliratkozók nyereményjátéka” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője Váradi Ágota egyéni vállalkozó (adószám: 68481757-1-31) a továbbiakban: „Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), látja el, aki egy személyben az adatvédelmi tisztviselő is.
A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

2.Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosítóval rendelkező nem cselekvőképtelen természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott lépéseket. Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt. Valamint ezen kívül hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Youtube oldalon megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, e-mail címét, lakcímét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék.

2.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama: 2020. április 28., 08:00 – 2020. május 7., 23:59

4. A Játék menete

4.1.A Játékos az alábbi 2 feladat teljesítésével kerülhet be a sorsolásra:
– A Játékban való részvételhez 1. lépésként iratkozzon fel a Házról Házra Youtube csatornájára:  https://www.youtube.com/channel/UCX7Wd3kP1Mnj4yeciZ3AI4g
A feliratkozáshoz szükséges a Google fiók létrehozása illetve hogy nyilvánossá tegye a feliratkozását! Amennyiben ez nem történik meg, úgy a játékos neve a feliratkozók között nem fog megjelenni, így nem vesz részt a játékban.
Beállítás: https://support.google.com/youtube/answer/7280190?hl=hu)
– A Játékban való részvételhez 2. lépésként töltse ki a játékhoz tartozó kérdőívet:
https://docs.google.com/forms/d/1PFNgccefaDO47pJ0Cd084BXGeRlq67lOamRcg-WizgY/viewform?edit_requested=true

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Kérdőíveket és a feltétel teljesülését a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel a Kérdőív felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, játékos köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősítheti a Szervező azokat a Kérdőívek, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (1) obszcén szavakat tartalmaznak, (2) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (3) sértik a jó ízlést, (4) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (5) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen szövegeket tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket tüntetnek fel, (6) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (7) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (8) reklám értékűek, (9) a Szervező jó hírnevét sértik, (10) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (11) jogsértőek, (12) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen tartalmakat azonnal törli saját megítélése szerint.
A játékból kizárható az a Játékos, a ki a kérdőív beküldése és a játék vége között leiratkozik a Youtube csatornánkról.

4.2. Nyertesek kiválasztása
A 2 db külön Játékos (nyertesek) a Szervező által történő sorsolás útján kerül kiválasztásra.
A 2 db nyertes 1-1 db 10.000 Ft összértékű SPAR ajándékkártyát kap.

A Játék lezárását követően a nyertesek az alábbiak szerint kerülnek kiválasztásra: A nyertesek kiválasztása sorsolás alapján történik. A Youtube a csatornájára feliratkozók és egyben a kérdőívet beküldő játékosok közül a Szervező kézi sorsolással választja ki a nyerteseket.

A sorsolás időpontja: 2020. május 10.

A Lebonyolító a nyertesek sorsolásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
A Szervező által történő sorsolást követően a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti (eredményhirdetés), a nyertesek kisorsolását követően 72 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 72 órán belül ismételten.
A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül köteles a Szervezőnek e-mailben visszajelezni a kapcsolat@hazrolhazra.hu e-mail címen. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.

4.4. Nyeremények kézbesítése
A nyeremények kézbesítése a nyertes lakcímére küldött tértivevényes elsőbbségi levélben történik.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele, vagyis a tértivevényes levél átadása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. A Nyeremény
A nyertesek 1-1 db 10.000 Ft összértékű SPAR ajándékkártyát nyernek.

A SPAR ajándékkártyáról itt olvashat:
https://www.spar.hu/szolgaltatasok/ajandekkartyak#sparaj%C3%A1nd%C3%A9kk%C3%A1rtya

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, tovább egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető, a részére elküldött nyereményt nem veszi át. A Nyertes csak személyesen veheti át nyereményét.

6. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. Nyertesről az interjú során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a játékot érintő weboldal, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Továbbá a Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásokért, amely időtartam alatt nem vagy korlátozottan használhatóak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosnak minősül például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében több Youtube profillal játszik, és ezzel megfosztja a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Youtube, Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Youtube és a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a Szervezőtől a kapcsolat@hazrolhazra.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Adatkezelés, adatok védelme

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó Váradi Ágota egyéni vállalkozó (adószám: 68481757-1-31), által szervezett „Házról Házra feliratkozók nyereményjátéka” elnevezésű promóciós nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

A. A kezelt személyes adatok köre nyereményjátékkal kapcsolatosan:

1. A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelő rendelkezésére:
•Youtube felhasználó név
•Teljes név
•E-mail cím
A nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:
•Lakcím a nyeremény postázásához

2. Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Youtube).

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás befolyásmentes és önkéntes. A Játékos a kérdőív benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint kezeljék.

4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelő a tájékoztatással, helyesbítéssel kapcsolatos igényét a kapcsolat@hazrolhazra.hu e-mail címre küldheti.
A Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

B. Direkt marketing tevékenység – Adatkezelő által küldött hírlevél során

1. A hírlevélre jelentkezés során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelő rendelkezésére:

• teljes név;
• e-mail cím;

2. Az adatkezelés célja és időtartama:
Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, az Adatkezelő a Játékos regisztráció során megadott adatait termékminta küldése, valamint marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, elektronikus hírközlési úton illetve postai úton érdekében kezeli és felhasználja.

Az adatkezelő a személyes adatokat direkt marketing célból addig kezeli, amíg a Játékos az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Az adatkezelés jogalapja:

A direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Érintett, azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is].

B. Adatbiztonság
Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a játékban résztvevő webhelyeken és a hozzájuk tartozó tárhelyeken tárolt adatokért a saját adatvédelmi szabályzataik az irányadóak.

C. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelő nem felel meg, észrevételét a kapcsolat@hazrolhazra.hu e-mail címre küldheti. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
•Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
•bíróságnál.

D. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Tatabánya, 2020. 04. 27.

Adatkezelő