Földhivatali kisokos

Mi az a foganatosítás? Mi az a helyszínrajz? Jaj, már megint nem értem miről beszél az ügyvéd, az ingatlanos!

Aki ingatlan adás-vételre vagy cserére adja a fejét hamar szembe találkozik sok olyan kifejezéssel, melyet még nem hallott, és hogy ne tűnjön tájékozatlannak, nem mer megkérdezni. Mi most ehhez adunk egy kis segítséget.

Ha mégis elvesztél volna a nagy információ halmazban, az ügyvéded vagy ingatlanosod biztos részletesen, akár példákkal elmagyarázza a fogalmakat.

Aranykorona
A mai napig használatos földminősítési értékszám, egységnyi területű föld (pl. 1 katasztrális hold), tiszta jövedelmének, vagyis termőképességének, fekvésének, művelhetőségének mutatója. Magyarországon 1 hektár átlagos aranykorona értéke 19.

Beadvány/ügyirat
Az ügyfél által a földhivatalhoz benyújtott, és a hivatal hatás- és jogkörébe tartozó tevékenységet elindító beadvány, bejelentés, kérelem, megkeresés, adat ­igénylés, levél.

Betekintés
A betekintés az ügyfél kérelmére az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalban történik. A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is.

Egyéb önálló ingatlan
A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni: épület, pince, föld alatti garázs, ha az nem a földrészlet tulajdonosának tulajdona; valamint társasházban, szövetkezeti házban lévő lakás, közterületről nyíló pince stb. Egyéb önálló in­gatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületről nyíló pince, társasházi örök­lakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások stb.) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen  áll.

Fekvés
A település közigazgatási egységein belül a bel­te­rü­let és külterület (korábban zártkert is) megkülönböztetésére szolgáló fogalom.

Fellebbezés
Az ügyintéző által hozott határozat megváltoz­ta­tására irányuló kérelem, melyet az ügyfél nyújt be a határozat jogerőre emelkedésének idején belül.

Foganatosítás
A változások átvezetésének véglegesítése az in­gat­lan nyilvántartásban, a térképi nyilvántartás­ban vagy egyidejűleg mindkettőn.

Földrészlet
A föld felszínének természetben összefüggő, igazgatási határokkal meg nem szakított területe, melynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy kezelői viszonyok. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa.

Függőben tartás
Függőben kell tartani a beadvány elintézést a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig. A függőben tartásról a földhivatal nyolc napon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

Helyrajzi szám
A helyrajzi szám földrészletek, önálló ingatlanok azonosítására szolgáló szám. Te­le­pülésen belül egyedi.

Hektár
A hektár (jele: ha) földterület méréséhez használt mértékegység, nem része az SI mértékegység-rendszernek.
1 ha = 10 000 m²  = 0,01 km²

Ingatlan-nyilvántartási térkép
Az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Az ingatlan-nyilvántartás céljára meghatározott állami földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya. Tartalmazza:  település neve, térképszelvény száma, település közigazgatási határvonala, belterület és külterület határvonala, földrészlet határvonala és helyrajzi száma, épület, alrészlet stb.

Kataszter
A magyar egységes ingatlan-nyilvántartás rendszere, a telekkönyv és a kataszter egyesítése révén 1972-ben jött létre. Ezt megelőzően az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal  (kataszter) felügyelőségei végezték a térképi, a telekkönyvek a tulajdonjoggal kapcsolatos ügyintézést, adatszolgáltatást. Az utóbbi különösen nem volt számottevő, elsősorban az állami tulajdon dominanciája és az ebből eredő kis ingatlanforgalom miatt.

Katasztrális hold
Kataszteri vagy katasztrális hold (jele kh) a hold területi mértékegység legfontosabb alegysége, hagyományosan az ekével egy nap alatt felszántható területet jelenti. Túlélte a metrikus mértékrendszer bevezetését, földnyilvántartási használatát csak 1970-ben szüntették meg, de használata ma is gyakori.
Egy kataszteri vagy katasztrális hold 1600 négyszögöl, ami 0,575 hektárral vagy 5754,642 négyzetméterrel egyenlő. Egy hektár 1,737 katasztrális holdnak felel meg.

Négyszögöl
Magyar mértékként osztrák előzménnyel indult a 17. században. A hold kisebb egységeként a leggyakrabban használatos területmérték. A XIX. század során vált  általánossá.  A földnyilvántartási alkalmazását 1970-ben szüntették meg Magyarországon, de a köznapi gyakorlatban még ma is használják.
1 négyszögöl = 0,00035967 hektár (ha) = 3,596651 négyzetméter (m²)
1 négyzetméter = 0,278 négyszögöl

Önálló ingatlan
Az önálló ingatlannak a nyilvántartásban önálló, saját helyrajzi száma van. Két alapvető fajtája a földrészlet és az egyéb önálló ingatlan. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa. Egyéb önálló in­gatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületről nyíló pince, társasházi örök­lakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások, garázsok, üzletek) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen áll.

Rangsor
Az ingatlan-nyilvántartás egyik alapvető elve. Egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. A beadványokat az iktatószámok sorrendjében kell intézni.

Rendezési terv
Meghatározza a település szerkezetét, terület-felhasználását, az épületek, építmények és az infrastruktúra térbeli rendszerét, figyelembe véve a helyi társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki adottságokat.

Széljegy
A földhivatali beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegy röviden utal a beadvány tartalmára, és egyúttal tanúsítja az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását. A kérelem elutasítása, illetve a változás bejegyzése esetén a széljegy törlésre kerül.

Társasházi tulajdoni lap
Tulajdoni törzslapból és tulajdoni különlapból áll. A kettő együtt minősül tulajdoni lapnak. A törzs­la­pon a közös tulajdonban lévő épületrészeket és he­lyi­ségeket tartják nyilván (a földrészlettel együtt), míg a különlapok az önálló tulajdoni egységeket képező lakásokat és helyiségeket, a közös tulajdon­ból hozzájuk tartozó tulajdoni hányaddal együtt.

Tulajdoni lap
Az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Tartal­mazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerű a­da­tokat, a tulajdonosi, kezelői, használói jogokat, az egyéb bejegyezhető jogokat és tényeket. Három részből áll:
I.   Az ingatlan elhelyezkedését és számszerű ada­tait rögzíti (cím, fekvés, rendeltetés, helyrajzi szám, terület stb.)
II.   Az ingatlanra vonatkozó alapvető jogot a tulaj­donos,  kezelő, használó nevét, címét, tulajdo­nos esetében a tulajdoni hányadát, tulajdonszer­zés módját tartalmazza.
III.   Az egyéb jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazza. Ezek az ingatlanra vonatkozó terhek, korlátozások (pl. jelzálogjog, telki szolgalom, haszonélvezet stb.) vagy a jogosult jogainak korlátozása (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog stb.).

Persze fenti néhány fogalom csupán egy része a földhivatali ügyekben használtaknak. Aki még részletesebb információkhoz szeretne jutni, az keresse fel a Földhivatali Portált.

Aki pedig tervezgeti új otthonát, az keresse fel Kockás Lap rovatunkat, melyben néhány alaprajzzal segítünk az elképzelések felvázolásában.

Posted in Hírek, Mozaik, Tervezőasztal.