Kivonás művelés alól – közeleg a határidő!

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) a zártkerti ingatlanokat érintően is a földekre vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő. Mivel a zártkerti ingatlanok nem kezelhetők azonos módon a földekkel, a tulajdonosok részéről határozott igényként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos különös szabályok megalkotása. Ennek érdekében az ingatlan-nyilvántartás szóló 1997. évi CXLL. törvény 2015. május 2-tól hatályos 89/A. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos 2016. december 31-ig kezdeményezhesse a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését, akár annak egy meghatározott részére is. A törvény szerint a zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes.

Az Országgyűlés által elfogadott törvény a kérelem benyújtásának határidejét 2017. december 31-ig meghosszabbította.

A zártkerti ingatlan tulajdonosának kérelmére, a végrehajtási rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, megelőző engedélyezési eljárás nélkül átvezethető az ingatlan művelési ága művelés alól kivett területként, s ennek eredményeként a zártkerti ingatlanok nem esnek a Földforgalmi tv. szerinti föld, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) szerinti termőföld kategóriába.
Ebben az esetben a termőföldnek minősülő zártkerti földrészlet művelési ága a termőföld más célú hasznosítása nélkül változtatható meg kivett megnevezésűre, vagyis ez nem jelenti ténylegesen a termőföld más célú hasznosítását.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető még a forrásoldalról a Nyomtatványok / „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” címmel, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

forrás: http://www.foldhivatal.hu/content/view/255/139/

Posted in Mozaik, Tervezőasztal.